اخبار گوناگون » پیشرفت ورزش نشان‌دهنده سیاست‌های درست سلطانی‌فر است