اخبار ورزشی » نظر پوچتینو در مورد رد پیشنهاداتی نظیر رئال