اخبار ورزشی » لوپتگی:”کیلور باعث بردن بازیها می شود”