اخبار ورزشی » زیرو می خواهد تیم را قبل از شروع پیش فصل ببندد